Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hàm havx
    (vers x)/
    (1 ư cosx)/