Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governmental /,gʌvən'mentl/  

 • Tính từ
  [thuộc] chính phủ; [thuộc] chính quyền
  governmental institutions
  các cơ quan chính quyền

  * Các từ tương tự:
  governmentalism, governmentalist, governmentalize, governmentally