Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    kiểm soát, điều hành dựa theo chính phủ