Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyết chủ trương chính phủ nắm toàn quyền