Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ thường jail)
  nhà tù
  spend a year in gaol
  bị tù một năm
  be sent to gaol
  bị tống giam
  Động từ
  bỏ tù, tống giam
  nó bị bỏ tù sáu tháng về tội tham gia vụ cướp

  * Các từ tương tự:
  gaol-book, gaol-delivery, gaolbird, gaolbreak, gaoler