Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaolbreak /'dʒeilbreik/  

  • Danh từ
    (Mỹ thường jailbreak)
    sự vượt ngục