Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaol-delivery /dʤeildilivəri/  

  • Danh từ
    sự đem xử hàng loạt để làm rộng chỗ nhà giam