Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hư cấu
  fictional characters
  những nhân vật hư cấu

  * Các từ tương tự:
  fictionalise, fictionality, fictionalization, fictionalize