Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fictionalise /'fik∫ənəlaiz/  

  • Động từ
    hư cấu hóa