Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất hư cấu; tính chất tưởng tượng