Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lố bịch

    * Các từ tương tự:
    farcicality, farcically