Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farcically /'fɑ:sikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lố bịch