Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    mờ đi, biến đi

    * Các từ tương tự:
    evanescence, evanescent, evanescently