Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evanescence /,i:və'nesn/  /evə'nesns/

  • Danh từ
    sự chóng phai mờ (trong ký ức)