Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác từ Mỹ enthrall)
  (-ll-)(chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm say đắm, làm say mê
  say đắm sắc đẹp của nàng

  * Các từ tương tự:
  enthrall, enthralling, enthrallingly, enthrallment, enthralment, enthralment, enthrallment