Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecclesiastic /ɪˌkliːziˈæstɪk/  

  • noun
    plural -tics
    [count] formal :a Christian priest or minister

    * Các từ tương tự:
    ecclesiastical