Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thống trị
    sự át, sự trội hơn, sự chi phối