Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chinh phục; sự bị chinh phục