Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthralment /in'θrɔ:lmənt/  

  • Danh từ
    sự mê hoặc, sự làm cho mê mệt
    (thường), (nghĩa bóng) sự nô dịch hoá

    * Các từ tương tự:
    enthralment, enthrallment