Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishevel /di'ʃevəl/  

  • Ngoại động từ
    làm rối bời, làm xoã ra (tóc)

    * Các từ tương tự:
    dishevelled, dishevelment