Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishevelment /di'ʃevəlmənt/  

  • Danh từ
    tình trạng đầu tóc rối bời
    tình trạng tóc bị xoã ra
    tình trạng nhếch nhác