Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congruous /'kɒngrʊəs/  

  • Tính từ
    như congruent

    * Các từ tương tự:
    congruously, congruousness