Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congruent /'kɒngrʊənt/  

 • Tính từ
  (toán) tương đẳng
  congruent triangles
  tam giác tương đẳng
  (cách viết khác congruous) thích hợp, phù hợp
  biện pháp thích hợp với mức độ nghiêm trọng của tình hình

  * Các từ tương tự:
  congruently