Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tán tỉnh, sự phỉnh phờ
    lời tán tỉnh, lời phỉnh phờ