Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inveiglement /in'vi:glmənt/  

  • Danh từ
    sự dụ dỗ; khoé dụ dỗ
    sự tán lấy được; cách tán