Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beguilement /bi'gailmənt/  

  • Danh từ
    sự tiêu khiển; sự lôi cuốn
    sự đánh lừa, sự lừa dối