Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broken-hearted /,brəʊkən'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    đau lòng, đau khổ