Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lòng nặng trựu đau buồn, phiền muộn; chán nản