Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart-broken /'hɑ:tbrəʊkən/  

  • [cảm thấy] đau lòng xé ruột