Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -tams
    [count] :a kind of small chicken

    * Các từ tương tự:
    bantamweight