Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    võ sĩ hạng gà (nặng từ 51 đến 53, 5 kg)