Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bantam weight /'bæntəmweit/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    võ sĩ hạng gà (51-53,5kg)
    đô vật hạng gà (52-57kg)