Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chuộc (lỗi …)
    he sent her some flowers in atonement for his earlier rudeness
    nó gửi chị ta mấy bông hoa để chuộc lại sự khiếm nhã của nó trước đó đối với chị