Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expiation /,ekspi'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự chuộc tội, sự đền tội
    large sums paid to the family in expiation of the wrongs done to them
    những khoản tiền lớn trả cho gia đình bị hại