Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propitiation /prə'pi∫ieit/  

 • Danh từ
  sự xoa dịu, sự làm nguôi; sự làm lành
  the propitiation of the gods
  sự làm nguôi giận thần linh
  the propitiation for their sins
  làm dịu bớt tội lỗi