Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    -noys; -noyed; -noying
    [+ obj] :to cause (someone) to feel slightly angry

    * Các từ tương tự:
    annoyance