Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (harried)
  quấy nhiễu
  bị các phóng viên báo quấy nhiễu
  cướp bóc, tàn phá
  bọn cướp Vikinh đã cướp bóc vùng bờ biển nước Anh