Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ) cách viết khác advisor
    cố vấn
    serve as special adviser to the President
    làm cố vấn đặc biệt cho tổng thống