Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cicerone /tʃitʃə'rouni/  

  • Danh từ, số nhiều ciceroni
    người dẫn đường, người hướng dẫn (đi tham quan)