Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ cách viết khác counselor)
    cố vấn
    (từ Mỹ, Ailen) luật sư