Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thơ ca)
  (như) abyss
  xem abyss

  * Các từ tương tự:
  abysmal, abysmally