Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều workmen)
  công nhân; người lao động
  a good workman
  một người lao động giỏi
  a bad workman blames his tools
  vụng múa chê đất lệch

  * Các từ tương tự:
  workmanlike, workmanship