Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

women's lib /,wʊmins'lib/  

  • Danh từ
    [phong trào] giải phóng phụ nữ

    * Các từ tương tự:
    women's libber, women's liberation