Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nam nữ bình quyền, giải phóng phụ nữ (quyền tự do của phụ nữ được hưởng các quyền về xã hội và kinh tế của phụ nữ ngang với nam giới)