Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt) người đấu tranh cho lý tưởng 'nam nữ bình quyền', người bênh vực quyền của nữ giới