Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người cầm roi
  Danh từ
  người hành hình
  đao phủ

  * Các từ tương tự:
  whipper-in, whipper-snapper