Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whipper-in /,wipər'in/  /,hwipər'in/

  • Danh từ
    (số nhiều whippers-in)(tương tự whip)
    người phụ trách chó (trong cuộc đi săn)