Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whipper-snapper /'wipə,snæpə[r]4/ /'hwipə,snæpə[r]/  

  • (từ cũ, khẩu ngữ, xấu)
    tên nhóc con huênh hoang