Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngựa buộc gần bánh xe (trong một cỗ xe)
    (kỹ thuật) thợ đóng xe

    * Các từ tương tự:
    wheeler-dealer, -wheeler