Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-wheeler /'wi:lə[r]/  

  • (yếu tố tạo danh từ ghép)
    xe có (bao nhiêu) bánh xe
    xe ba bánh

    * Các từ tương tự:
    wheeler, wheeler-dealer